• Privacyverklaring

  Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

SeeTrue respecteert jouw privacy. Voor ons staat een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens dan ook centraal. Dat geldt natuurlijk als je onze websites bezoekt, maar ook als je klant bij ons bent. SeeTrue is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over de gebruiksvriendelijkheid van onze websites. Maar dan altijd geheel anoniem!

Persoonsgegevens
Als je contact met ons hebt in het kader van opleidingen, trainingen of andere door SeeTrue aangeboden diensten leggen wij persoonsgegevens van je vast. Dat gebeurt ook wanneer je werkt bij een van onze opdrachtgevers.
Welke persoonsgegevens

SeeTrue verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • naw gegevens
 • betaalgegevens
 • gegevens mbt vooropleiding en werk
 • gegevens/informatie mbt geschiktheid en aansluiting bij een opleiding, training, retraite of workshop
 • gegevens/informatie die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs overige door jezelf verstrekte gegevens
 • beeldmateriaal zoals video feedback website indien je hier toestemming voor hebt gegeven.
Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Alle werkzaamheden die betrekking hebben het aanbieden, inschrijven en uitvoeren van opleidingen en trainingen.
 • Afhandeling van door jou aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
 • Uitvoering van onze dienstverlening en werkzaamheden tbv van onze bedrijfsvoering.
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening.
 • Nadere informatievoorziening zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven over actuele ontwikkelingen, nieuwe opleidingen, trainingen etc.
 • Evaluaties tbv de analyse van onze dienstverlening en de verbetering van de kwaliteit van ons aanbod
 • Beveiliging en verbetering van onze websites.
 • Certificering en accreditering.
Bewaartermijn persoonsgegevens
De door SeeTrue verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. We bewaren alle (verkregen) persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden strikt noodzakelijk. Het kan echter voorkomen dat jouw gegevens langer worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is de boekhouding. De wettelijke eis is dat gegevens gedurende 7 jaar na een fiscaal boekjaar worden bewaard. SeeTrue heeft de uitgangspunten voor het bepalen van de bewaartermijnen van persoonsgegevens vastgelegd in een bewaartermijnen beleid en heeft op basis daarvan concrete bewaartermijnen bepaald. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens werkt SeeTrue met verschillende medewerkers (opleiders, ondersteuners, trainers), die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van SeeTrue zullen optreden. We zullen jouw gegevens niet aan andere derden dan genoemd verstrekken, tenzij SeeTrue daartoe verplicht is op grond van de wet. SeeTrue zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en websitebezoekers.
Geheimhouding
Persoonsgegevens worden door SeeTrue steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG is bepaald. Dit betekent onder meer dat onze medewerkers zoals trainers, opleiders, ondersteuners en andere betrokkenen bij de uitvoering van de activiteiten van SeeTrue zijn gebonden aan geheimhouding van de persoonsgegevens die zij gebruiken voor hun werkzaamheden.
Beveiliging
SeeTrue draagt - samen met eventuele verwerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. Met medewerkers wordt een een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze is opgesteld volgens de richtlijnen AVG waarin o.a. opgenomen zijn de instructies hoe om te gaan met de verwerking, beveiliging, geheimhouding, bewaring van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is.
Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. SeeTrue is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.
Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door jouw browser kunnen worden opgeslagen op jouw computer. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Wij maken gebruik van de volgende cookies om ervoor te zorgen dat onze websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn:

 • Functionele cookies: Functionele cookieszorgen ervoor dat onze websites correct functioneren, waardoor ze functioneel en bereikbaar blijven.
 • Analytische cookies: Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze websites door gebruikers. Door website-gebruik te meten kunnen we onze websites blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Om jouw privacy te beschermen hebben wij het amendement gegevensverwerking van Google geaccepteerd en worden jouw gegevens niet aan derden verstrekt. Ook worden IP-gegevens niet aan andere gegevens van klanten of bezoekers gekoppeld.
 • Wij maken geen gebruik van advertentie-cookies.
Wijzigingen
SeeTrue behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van SeeTrue.
Jouw rechten

Je hebt als deelnemer en betrokkene rechten die je kunt uitoefenen met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage Je hebt het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren. Inzage omvat ook informatie over de doeleinden, hoelang en waar de persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard en wie de persoonsgegevens ontvangt.
 • Recht op rectificatie Wij doen er alles aan om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist en volledig zijn. Mocht je het idee hebben dat dit niet het geval is, dan kun ons je verzoeken om jouw gegevens aan te vullen of te wijzigen.
 • Recht op verwijdering In bepaalde situaties heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Voorbeelden hiervan zijn wanneer gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard.
 • Recht op beperking van de verwerking Er zijn situaties waarbij je het recht hebt om ons te verzoeken een deel van jouw persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken. Dit kan zijn omdat je bijvoorbeeld de juistheid van de gegevens in twijfel trekt of omdat je van mening bent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en bewaard worden.
 • Recht op bezwaar Als het gebruik van persoonsgegevens naar ons oordeel noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, heb je de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. In dat geval zal de verwerking stopgezet worden, tenzij aan onze zijde sprake is van zwaarwegende gerechtvaardigde belangen die zwaarder wegen dan jouw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden.
 • Recht om jouw toestemming te herroepen Voor zover een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming kun je jouw toestemming op een later moment intrekken. In dat geval zullen we de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens staken. Echter, intrekken van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de aan dat moment voorafgaande verwerking.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde privacytoezichthouder Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Niet alle van de hierboven genoemde rechten zijn absoluut. Per geval zal beoordeeld worden of, en zo ja, in hoeverre hier gehoor aan moet worden gegeven.
Aansprakelijkheid
Hoewel SeeTrue maximale zorg besteedt aan de op de websites getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. SeeTrue aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle informatie en materialen op de websites zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze websites kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze websites zijn voor jouw eigen rekening en risico.
Algemene leveringsvoorwaarden
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SeeTrue zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Autoriteit Persoonsgegevens
Wil jij een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door SeeTrue? Neem dan direct contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tav Marij de Veen of 043-3020075. Wij nemen jouw klacht direct in behandeling. Graag verwijzen wij je ook naar de Autoriteit Persoonsgegevens en onze klachtenprocedure voor meer informatie.
Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring van SeeTrue of wil je informatie inzien, rectificeren of wissen? Dan kun je contact met ons opnemen via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tav Marij de Veen of telefoon 043-3020075

Expert in Mindfulness, ACT, Positieve Psychologie, Compassie en Heartfulness

Expert in Mindfulness

Vanaf 2007 meer dan 6000 tevreden deelnemers aan de mindfulness training

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Copyright (c) SeeTrue 2022