Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenregelement SeeTrue

Op deze pagina vind je de algemene leveringsvoorwaarden, een link naar het privacy statement en het klachtenregelement.

- Algemene leveringsvoorwaarden SeeTrue

- Privacy

- Klachtenreglement

Algemene leveringsvoorwaarden SeeTrue

Hieronder vindt u de aanvullende voorwaarden die voor onze opleidingen en trainingen gelden.

Aanmelding en betaling

Voor elke opleiding of training is via de website een aanmeldformulier beschikbaar. De aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier. Hierna ontvang je van ons een bevestiging, praktische informatie en de factuur.
Door de factuur te voldoen ga je akkoord met onze leveringsvoorwaarden en is de aanmelding definitief. We stellen prijs op een (aan)betaling binnen 8 dagen (factuurdatum). Mocht deze later bij ons binnen komen, dan kunnen we niet garant staan voor de reservering.

Annulering van deze inschrijving is op grond van de wettelijke bedenktermijn van twee weken gratis en zonder opgave van redenen mogelijk.

Volgorde inschrijvingen

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de opleiding of training hanteert de cursusgever het tijdstip waarop de (aan)betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden.

  • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 10% verschuldigd van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 20% verschuldigd van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang is de deelnemer 50% verschuldigd van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Bij tussentijdse beëindiging is de deelnemer 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

SeeTrue heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene
omstandigheden één of meerdere opleidings- of trainings-dagen met opgave van redenen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele opleiding of training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. SeeTrue vergoedt maximaal het bedrag van de opleidings- of trainingskosten.

Niet nakomen betalingsverplichting
Indien na 8 dagen en een 1ste herinnering geen (aan)betaling is gedaan, bestaat de mogelijkheid dat de opleidingsplaats vervalt. In deze situatie nemen we contact met je op en indien nodig ook om een betalingsregeling te treffen. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen, nemen we eveneens contact met je op om een regeling te treffen. Indien nodig wordt mogelijk een incassobureau ingeschakeld. NB: in ons 15-jarig bestaan heeft Seetrue van deze optie nog geen gebruik hoeven maken.
Bijzondere omstandigheden

Het kan voorkomen dat een deelnemer door bijzondere omstandigheden, ziekte of een andere overmacht-situatie besluit om de opleiding of training (op het laatste moment) te annuleren of de opleiding tussentijds te beëindigen. Conform annuleringsvoorwaarden is dan het gehele opleidings- of trainingsbedrag verschuldigd. Op verzoek van de cursist en uit begrip voor de situatie kan er een beroep op clementie gedaan worden en wijken we hier soms van af en brengen dan maar een deel van de opleidings- of trainingskosten in rekening. Dit is geen recht van de cursist maar het is wel mogelijk om dit aan ons voor te leggen. Wij denken dan graag met je mee.

Verwerking (persoons)gegevens

De deelnemer gaat ermee akkoord dat (persoons)gegevens die aan SeeTrue zijn verstrekt, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van SeeTrue. De deelnemer heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De deelnemer en SeeTrue zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Vertrouwelijkheid

Onze medewerkers zoals trainers, opleiders, ondersteuners en andere betrokkenen bij de uitvoering van de activiteiten van SeeTrue zullen de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer specifieke informatie over de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens.

Opleidingslocatie

SeeTrue huurt voor opleidingen locaties in diverse steden verspreid over Nederland. We kiezen voor kwalitatief goede locaties met centrale ligging tegen een betaalbaar tarief. Niet alle locaties zijn rolstoeltoegankelijk of op de begane grond. Mochten er specifieke vragen of wensen zijn dan is het raadzaam om dit vooraf bij de accommodatie of bij SeeTrue na te vragen.

Eigendomsrecht materiaal

Boeken die door de cursist voor deze opleiding of training zijn aangeschaft, zijn eigendom van de cursist. Materialen, meditaties en teksten van SeeTrue die aan de cursisten versterkt zijn, mogen door hen integraal (met bronvermelding) gebruikt worden binnen hun eigen trainingen.

Achtergrond

De algemene opleidings- of trainings-leveringsvoorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen cursusgever en cursist. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van SeeTrue.

Klachtenreglement SeeTrue

Uiteraard doen wij er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval verzoeken wij u om contact op met ons op te nemen. Wij doen dan ons uiterste best om een en ander in overleg met u op te lossen.

Vanzelfsprekend kunt u uw klacht of opmerkingen aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen om tot een oplossing te komen.
De klachtenprocedure is van toepassing voor zover het opleidingen georganiseerd door SeeTrue bv betreft. Uitsluitend een (aspirant-) student/cursist of opdrachtgever (dan wel een vertegenwoordiger) kan gebruik maken van deze klachtenprocedure. SeeTrue neemt daarbij de volgende procedure in acht.

Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij SeeTrue BV.
Onder tijdig wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn van 4 weken nadat de student/cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student/ cursist zijn of haar rechten terzake verliest.
De klacht of het bezwaarschrift dient gemotiveerd en voorzien te zijn van een dagtekening en de naam van de klager. De klacht die wordt ingediend dient zo nauwkeurig mogelijk omschreven te zijn en indien mogelijk voorzien te zijn van bewijsstukken.

Indienen van een klacht

Indienen van een klacht

Klachten dienen schriftelijk aan SeeTrue BV kenbaar te worden gemaakt.

SeeTrue BV
t.a.v. Marij de Veen
Duitse Poort 13A
6221 VA Maastricht

SeeTrue BV neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. SeeTrue BV adviseert de student/ cursist om de klacht aangetekend te versturen. De student/cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Tevens dient de student/cursist de naam van de opleiding/ cursus, locatie en de docent te vermelden. Dit om een spoedige afhandeling van de klacht te bevorderen.

Privacy

Een klacht zal door SeeTrue BV altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Een klacht wordt twee jaar lang bewaard.

Bevestiging van ontvangst

SeeTrue BV zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager.
Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

Verloop afhandeling

SeeTrue BV verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klachten en streeft ernaar om binnen vier weken de klacht af te handelen. Mocht dat binnen deze termijn niet lukken, dan zal de klant hierover geïnformeerd worden.
SeeTrue BV zal de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld aan de student/cursist communiceren evenals de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en de eventuele vervolgacties.
Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van zestig maanden worden bewaard.

Beroepsmogelijkheid

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

A) Geschillen tussen student/cursist en onderwijsinstelling over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze onderwijsinstelling te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student/cursist als door de onderwijsinstelling aanhangig worden gemaakt bij een onafhankelijke beroepsmogelijkheid. Dit onafhankelijk beroep wordt verzorgd door MediationZuid
MediationZuid
Zuidsingel 15, 6051 CE, Maasbracht
KvK 750 755 20
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

B) MediationZuid neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student/cursist zijn klacht eerst bij de onderwijsinstelling heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing.

C) Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij MediationZuid aanhangig te worden gemaakt.

D) Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd van 150 euro aan MediationZuid. Dit bedrag krijgt de cursist terug van de SeeTrue BV als de klacht gegrond verklaard wordt.

E) Wanneer de student/cursist een geschil voorlegt aan MediationZuid doet MediationZuid een uitspraak in de vorm van een bindend advies. SeeTrue BV is aan dit advies gebonden.

Expert in Mindfulness, ACT, Positieve Psychologie, Compassie en Heartfulness

Expert in Mindfulness

Vanaf 2007 meer dan 6000 tevreden deelnemers aan de mindfulness training

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Copyright (c) SeeTrue 2022