De NRTO (de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, branchevereniging voor private opleiders) heeft de algemene voorwaarden richting de consumenten, afgestemd met de Consumentenbond. Deze algemene voorwaarden kunt u via deze link bekijken.

Als een brancheorganisatie én een consumentenorganisatie zich gezamenlijk over algemene voorwaarden buigen, ontstaan evenwichtige voorwaarden. Dat is in belang van zowel de ondernemer als de consument. De leden van de NRTO die zaken doen met consumenten zijn verplicht deze algemene voorwaarden te gebruiken maar mogen hier wel ten gunste van de consument van afwijken. De algemene voorwaarden consumenten zijn 23 november 2018 aangepast en deze nieuwe algemene voorwaarden treden in werking voor overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 2019. Een NRTO-lid mag er ook voor kiezen deze algemene voorwaarden van toepassing te verklaren bij de start van het nieuwe studiejaar in 2019.

De algemene voorwaarden NRTO Consument zijn van toepassing.
Hieronder vindt u een een aantal aanvullende voorwaarden die voor onze opleidingen en trainingen gelden.

Aanmelding en betaling

Voor elke opleiding of training is via de website een aanmeldformulier beschikbaar. De aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier. Hierna ontvang je van ons een bevestiging, praktische informatie en de factuur.
Door de factuur te voldoen ga je akkoord met onze leveringsvoorwaarden en is de aanmelding definitief. We stellen prijs op een (aan)betaling binnen 14 dagen (factuurdatum). Mocht deze later bij ons binnen komen, dan kunnen we niet garant staan voor de reservering.

Annulering van deze inschrijving is op grond van de wettelijke bedenktermijn van twee weken gratis en zonder opgave van redenen mogelijk.

Volgorde inschrijvingen

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de opleiding of training hanteert de cursusgever het tijdstip waarop de (aan)betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden (bij een opleiding korter dan 1 studiejaar).

  • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 10% verschuldigd van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateiaal.
  • Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateiaal.
  • Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Bij tussentijdse beeindiging is de deelnemer 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

SeeTrue heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere opleidings- of trainingsdagen met opgave van redenen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele opleiding of training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. SeeTrue vergoedt maximaal het bedrag van de opleidings- of trainingskosten.

Bijzondere omstandigheden

Het kan altijd voorkomen dat een deelnemer door bijzondere omstandigheden, ziekte of een andere overmachtsituatie besluit om de opleiding of training (op het laatste moment) te annuleren. Het is voor ons dan veelal niet mogelijk een vervanger te regelen en conform annuleringsvoorwaarden is dan het gehele opleidings- of trainingsbedrag verschuldigd. Op verzoek van de cursist en uit begrip voor de situatie wijken we hier soms van af en brengen dan een deel van de opleidings- of trainingskosten in rekening.

Opleidingslocatie

SeeTrue huurt voor opleidingen locaties in diverse steden verspreid over Nederland. We kiezen voor kwalitatief goede locaties met centrale ligging tegen een betaalbaar tarief. Niet alle locaties zijn rolstoeltoegankelijk of op de begane grond. Mochten er specifieke vragen of wensen zijn dan is het raadzaam om dit vooraf bij de accommodatie of bij SeeTrue na te vragen.

Eigendomsrecht materiaal

Boeken die door de cursist voor deze opleiding of training zijn aangeschaft, zijn eigendom van de cursist. Materialen, meditaties en teksten van SeeTrue die aan de cursisten versterkt zijn, mogen door hen integraal (met bronvermelding) gebruikt worden binnen hun eigen trainingen.

Achtergrond

De algemene opleidings- of trainingsvoorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen cursusgever en cursist. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van SeeTrue. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de geschillencommissie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

logo NTROHet NRTO-keurmerk betekent erkenning van onze kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.
Klanten kunnen er door dit keurmerk van op aan dat SeeTrue voldoet aan
- hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten
- adequate dienstverlening
- professionele omgang met klanten en
- deskundigheid van het personeel.

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

(CRKBO: Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)

Onderaan in het artikel: Algemene voorwaarden algemeen (link hierboven) vind je de pdf-files:
- Algemene voorwaarden: beroep en bedrijf voor training en opleiding
- Algemene voorwaarden: consumenten voor particulier onderwijs en opleidingen

Uiteraard doet SeeTrue Mindfulness Opleidingen er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klacht of opmerkingen aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen om tot een oplossing te komen. De klachtenprocedure is van toepassing voor zover het opleidingen georganiseerd door SeeTrue Mindfulness Opleidingen betreft. Uitsluitend een (aspirant-) student/cursist of opdrachtgever (dan wel een vertegenwoordiger) kan gebruik maken van deze klachtenprocedure. SeeTrue neemt daarbij de volgende procedure in acht.
Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij SeeTrue Mindfulness Opleidingen. Onder tijdig wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn van 4 weken nadat de student/cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student/ cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.

De klacht of het bezwaarschrift dient gemotiveerd en voorzien te zijn van een dagtekening en de naam van de klager. De klacht die wordt ingediend dient zo nauwkeurig mogelijk omschreven te zijn en indien mogelijk voorzien te zijn van bewijsstukken.

Indienen van een klacht

Klachten dienen schriftelijk aan SeeTrue Mindfulness Opleidingen kenbaar te worden gemaakt.

SeeTrue Mindfulness Opleidingen
t.a.v. Franca Warmenhoven
Duitse Poort 13A
6221 VA Maastricht

SeeTrue Mindfulness Opleidingen neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. SeeTrue Mindfulness Opleidingen adviseert de student/ cursist om de klacht aangetekend te versturen. De student/cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Tevens dient de student/cursist de naam van de opleiding/ cursus, locatie en de docent te vermelden. Dit om een spoedige afhandeling van de klacht te bevorderen.

Privacy

Een klacht zal door SeeTrue Mindfulness Opleidingen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Een klacht wordt twee jaar lang bewaard.

Bevestiging van ontvangst

SeeTrue Mindfulness Opleidingen zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager.
Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

Verantwoordelijkheid afhandeling van de klacht

De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van Rob Vincken, directeur.

Verloop afhandeling

SeeTrue Mindfulness Opleiding verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klachten en streeft ernaar om binnen vier weken de klacht af te handelen. Mocht dat binnen deze termijn niet lukken, dan zal de klant hierover geinformeerd worden.
SeeTrue Mindfulness Opleiding zal de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld aan de student/cursist communiceren evenals de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en de eventuele vervolgacties.

Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van zestig maanden worden bewaard.

Beroepsmogelijkheid

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

A) Geschillen tussen student/cursist en onderwijsinstelling over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze onderwijsinstelling te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student/cursist als door de onderwijsinstelling aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag Versie 7.3. Algemene Voorwaarden NRTO d.d. 29 maart 2010 (www.degeschillencommissie.nl).

B) De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student/cursist zijn klacht eerst bij de onderwijsinstelling heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie dient de student/ cursist schriftelijk aangegeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Indien de student/ cursist vervolgens vermeld een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van formeel geschil.

C) Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

D) Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

E) Wanneer de student/cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is SeeTrue Mindfulness Opleiding aan deze keuze gebonden.

F) Wanneer de onderwijsinstelling een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de student/cursist schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De onderwijsinstelling dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

G) Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van het NRTO-lid en de gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

H) De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

I) In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid A tot en met H van deze Geschillenregeling geen toepassing.