Hieronder vindt u de aanvullende voorwaarden die voor onze opleidingen en trainingen gelden.

Aanmelding en betaling

Voor elke opleiding of training is via de website een aanmeldformulier beschikbaar. De aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier. Hierna ontvang je van ons een bevestiging, praktische informatie en de factuur.
Door de factuur te voldoen ga je akkoord met onze leveringsvoorwaarden en is de aanmelding definitief. We stellen prijs op een (aan)betaling binnen 14 dagen (factuurdatum). Mocht deze later bij ons binnen komen, dan kunnen we niet garant staan voor de reservering.

Annulering van deze inschrijving is op grond van de wettelijke bedenktermijn van twee weken gratis en zonder opgave van redenen mogelijk.

Volgorde inschrijvingen

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de opleiding of training hanteert de cursusgever het tijdstip waarop de (aan)betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden.

  • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 10% verschuldigd van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 20% verschuldigd van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang is de deelnemer 50% verschuldigd van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Bij tussentijdse beëindiging is de deelnemer 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

SeeTrue heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene
omstandigheden één of meerdere opleidings- of trainings-dagen met opgave van redenen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele opleiding of training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. SeeTrue vergoedt maximaal het bedrag van de opleidings- of trainingskosten.

Bijzondere omstandigheden

Het kan voorkomen dat een deelnemer door bijzondere omstandigheden, ziekte of een andere overmacht-situatie besluit om de opleiding of training (op het laatste moment) te annuleren of de opleiding tussentijds te beëindigen. Conform annuleringsvoorwaarden is dan het gehele opleidings- of trainingsbedrag verschuldigd. Op verzoek van de cursist en uit begrip voor de situatie kan er een beroep op clementie gedaan worden en wijken we hier soms van af en brengen dan maar een deel van de opleidings- of trainingskosten in rekening. Dit is geen recht van de cursist maar het is wel mogelijk om dit aan ons voor te leggen. Wij denken dan graag met je mee.

Opleidingslocatie

SeeTrue huurt voor opleidingen locaties in diverse steden verspreid over Nederland. We kiezen voor kwalitatief goede locaties met centrale ligging tegen een betaalbaar tarief. Niet alle locaties zijn rolstoeltoegankelijk of op de begane grond. Mochten er specifieke vragen of wensen zijn dan is het raadzaam om dit vooraf bij de accommodatie of bij SeeTrue na te vragen.

Eigendomsrecht materiaal

Boeken die door de cursist voor deze opleiding of training zijn aangeschaft, zijn eigendom van de cursist. Materialen, meditaties en teksten van SeeTrue die aan de cursisten versterkt zijn, mogen door hen integraal (met bronvermelding) gebruikt worden binnen hun eigen trainingen.

Achtergrond

De algemene opleidings- of trainings-leveringsvoorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen cursusgever en cursist. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van SeeTrue.

Uiteraard doet SeeTrue Opleidingen er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klacht of opmerkingen aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen om tot een oplossing te komen. De klachtenprocedure is van toepassing voor zover het opleidingen georganiseerd door SeeTrue Opleidingen betreft. Uitsluitend een (aspirant-) student/cursist of opdrachtgever (dan wel een vertegenwoordiger) kan gebruik maken van deze klachtenprocedure. SeeTrue neemt daarbij de volgende procedure in acht.
Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij SeeTrue Opleidingen.
Onder tijdig wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn van 4 weken nadat de student/cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student/ cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
De klacht of het bezwaarschrift dient gemotiveerd en voorzien te zijn van een dagtekening en de naam van de klager. De klacht die wordt ingediend dient zo nauwkeurig mogelijk omschreven te zijn en indien mogelijk voorzien te zijn van bewijsstukken.

Indienen van een klacht

Klachten dienen schriftelijk aan SeeTrue Opleidingen kenbaar te worden gemaakt.

SeeTrue Opleidingen
t.a.v. Franca Warmenhoven
Duitse Poort 13A
6221 VA Maastricht

SeeTrue Opleidingen neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. SeeTrue Opleidingen adviseert de student/ cursist om de klacht aangetekend te versturen. De student/cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Tevens dient de student/cursist de
naam van de opleiding/ cursus, locatie en de docent te vermelden. Dit om een spoedige afhandeling van de klacht te bevorderen

Privacy

Een klacht zal door SeeTrue Mindfulness Opleidingen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Een klacht wordt twee jaar lang bewaard.

Bevestiging van ontvangst

SeeTrue Opleidingen zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager.
Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

Verloop afhandeling

SeeTrue Mindfulness Opleiding verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klachten en streeft ernaar om binnen vier weken de klacht af te handelen. Mocht dat binnen deze termijn niet lukken, dan zal de klant hierover geinformeerd worden.
SeeTrue Mindfulness Opleiding zal de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld aan de student/cursist communiceren evenals de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en de eventuele vervolgacties.

Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van zestig maanden worden bewaard.

Beroepsmogelijkheid

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

A) Geschillen tussen student/cursist en onderwijsinstelling over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze onderwijsinstelling te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student/cursist als door de onderwijsinstelling aanhangig worden gemaakt bij een onafhankelijke klachtencommissie.

B) De onafhankelijke klachtencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student/cursist zijn klacht eerst bij de onderwijsinstelling heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de klachtencommissie dient de student/cursist schriftelijk aan te geven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Indien de student/cursist vervolgens vermeldt een beroep te doen op de klachtencommissie is er sprake van formeel geschil.

C) Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de klachtencommissie aanhangig te worden gemaakt.

D) Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd aan de klachtencommissie van 150 euro. Dit bedrag kan de cursist terugkrijgen van de onderwijsinstelling als de klacht gegrond verklaard wordt.

E) Wanneer de student/cursist een geschil voorlegt aan de klachtencommissie, is SeeTrue Mindfulness Opleiding aan deze keuze gebonden.

F) De klachtencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de klachtencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.